Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Klientem!

Jeśli stwierdziłeś, że kupiony przez Ciebie produkt ma wady możesz:

  •   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że my, jako Sprzedawcy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usuniemy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Jeśli chcesz złożyć reklamację, powinieneś dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany poniżej. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Naturalniemed.pl- Dział Zwrotów, Ryczyska 14, 08-420, gm. Miastków Kościelny.

Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadamiania sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 24.02.2003 r. nr 31, poz. 258), Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania (w przypadku towaru paczkowanego). Towary żywnościowe paczkowane, oznakowane datą minimalnej trwałości lub terminem przydatności do spożycia Klient może zareklamować wyłącznie przed upływem tej daty lub terminu.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Naturalniemed.pl- Dział Zwrotów, Ryczyska 14, 08-420, gm. Miastków Kościelny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@naturalniemed.pl.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy zgłoszonej przez Klienta.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.